سعیدی کیاء: زمین های بنیاد علوی به مردم بازمی گردد