وزیر دولت احمدی‌‌ژاد: از ابتدا مذاکره در اسلام مشکل داشت