مرحله استانی جشنواره نوجوانان خوارزمی در کردستان برگزار شد