ساماندهی معضل مطالبات معوق با همراهی شبکه بانکی و مراجع قضایی