تیم مذاکره‌کننده پروتکل الحاقی را نباید بپذیرد/برگشت‌پذیری ‌برنامه هسته‌ای ظرف 5 سال امکان‌پذیر