درد فلسطین باید درد جهان اسلام باشد/رژیم صهیونیستی معضلی برای آمریکا و غرب