دربی متفاوتی را شاهد خواهیم بود/ بازیکنان قدر هواداران را بدانند