مدیرکل ورزش کردستان: همه می خواهند از این ورزش نحیف چیزی بکنند