برخورد جدی وزارت کشور با تبلیغات انتخاباتی زودهنگام