21 درصد تصادفات منجر به فوت درجاده های زنجان مربوط به موتورسواران است