نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی با 98 طرح علمی در کرج