معاون وزیر ارشاد: دولت، حامی رسانه های مروج همدلی و همزبانی است