هواردار روی این برد حساب کرده/اس اسی غیرتتو نشون بده