تشریح عوامل موثر بر افزایش تلفات در تصادفات جاده ای