ششمین سمینار تعامل اقوام، ادیان و رسانه ها با معرفی نفرات برتر به پایان رسید