سالانه دومیلیون روستایی آموزش های فنی و حرفه ای را فرا می گیرند