معتادی که یک معتاد دیگر را به خاطر طلب10هزارتومانی کشته بود،قصاص شد