اولویت امروز عمار ارتقای آگاهی‌عمومی از صنعت هسته‌ای است