اطلاعیه/همایش پیاده روی خانوادگی در دیزج خلیل برگزار می شود