حمل پسماندهای ساختمانی توسط خودروهای دارای مجوز در کرمان