نگاهی به تاریخچه 47 ساله شهرآورد؛ آبی پوشان شکست ناپذیر در اردیبهشت