اجرای حکم شیخ نمر سبب بروز آشوب در منطقه/حاکمان عربستان تاب و تحمل انتقاد ندارند