سوم خرداد تجلی گر الطاف خداوندی بر مردم ایران اسلامی بود