حدیث روز/ سخن امام کاظم(ع) درباره دعا و تضرع هنگام گرفتاری