سرمایه گذاران هلندی از پروژه های عمرانی شهرستان لنجان دیدن کردند