حرم بی بی حکیمه (س) خیمه گاه سوگواران عبد صالح خدا