استعفای 2 مسئول مازندرانی در حضور معاون سیاسی وزیر کشور