نزدیکی اوباما به ایران چالشی برای مناسبات واشنگتن با متحدان عرب