بازار سرمایه در انتظار لغو محدودیت‌های نقل و انتقال