کمپ دیوید و سریال تلخ بی تدبیری وابستگان عرب آمریکا در خلیج فارس