اختلاس های هشت سال دولت گذشته ناشی از اجازه ندادن به انتقاد بوده است