استخدام انباردار با تحصیلات برق، کامپیوتر یا الکترونیک