​برگزاری جشنواره فرهنگ ، ورزشی دانشجویان غیر ایرانی