گلاره عباسی و سختی های دل کندن از خانه و خانواده+عکس