ارسال روزانه ١٠ میلیون لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها