ادیان الهی مبتنی بر وحی و کلام الهی متن محور هســتند