طرح+روزشمار24و25 اردیبهشت94/بیشتر آدما گوش می دن نه برای فهمیدن بلکه برای جواب دادن