يک هزار ميليارد تومان برای تقويت مکانيزاسيون بخش کشاورزی