خروجی نظام آموزشی آموزش و پرورش افرادی با سواد اما سکولار است