آلگری ما را به برلین رساند | می دانستم که به گل خواهیم رسید