قیمت؛ نخستین محور مذاکره با کشورهای خواهان گاز ایران است