حضور افراد میانه‌رو از هر دو جناح در انتخابات به نفع مملکت است