ساماندهی، حمایت و هدایت هیئت‌های مذهبی با جدیت دنبال می‌شود