تولید سالانه بیش از 12 هزار نهال در گلخانه سروستان فارس