استخدام نیرو در شرکت هواپیمایی ترکیه واقع در استانهای خوزستان و کرمانشاه