استقلال کردستان عراق با قوانین بین الملل منافات دارد