عدم توسعه فرهنگی باعث رفتارهای ناهنجار ترافیکی میشود