«اُرگ در جماران»؛ ویدئوی اجرای زنده موسیقی در محضر امام