اجرای درست قانون نظام سلامت اداری موجب شفاف‌سازی عملکرد نهادها می‌شود