آلگری: شجاع بودیم/ مثلث هجومی بارسا استراتوسفری است!